Stankbetuiging

Pieter Wisse, Information Dynamics

Metapatroon is een methode annex notatiewijze voor conceptuele modellering. Information Dynamics is de maker en eigenaar van Metapatroon.

Een consortium van overheidsinstellingen en bedrijven, Essence, heeft Metapatroon zňnder toestemming compleet nagebootst en bedrijft er voorzien van een andere naam, de Essence-taal, valse concurrentie mee.

Na eerder een doorzichtig bedrieglijke poging te hebben gedaan met een ‘advies’ van een ingehuurde advocaat, zie Open bedankbrief aan Ventoux Advocaten voor mijn kritiek, probeert Essence zich bij monde van o.a. Novay en TNO er thans van af te maken met de volgende “bronvermelding:”

De Essence-taal is gebouwd op een vernieuwend basisidee van Pieter Wisse: contextuele verbijzondering. De ambitie van Essence is om dit basisidee overdraagbaar en toepasbaar te maken en in te bedden in de praktijk, door middel van open publiek-private samenwerking. Wisse exploiteert zijn vinding zelf onder de merknaam Metapattern en schreef erover in zijn boek uit 2000: Metapattern: Context and time in information models.
De grafische notatie die in veel Essence-producten wordt gebruikt is een aanpassing op voorbeeldnotaties van Wisse. Zonder Wisses geesteskind, contextuele verbijzondering, was Essence niet mogelijk geweest.

Dat lijkt zelfs reuze vriendelijk opgemerkt door Essence, maar is “gevaarlijk,” om een aanduiding te gebruiken van Bas Heijne in zijn column in NRC Handelsblad van 29 december 2012. “Steeds vaker kom je dat nu tegen,” stelt Heijne, te weten dat “naar buiten [...] toe de toon ogenschijnlijk redelijk [is].” Hij vervolgt: “Juist die toon maakt het moeilijk de gekken van de gematigden te scheiden, omdat de gekken zo vaak de taal van de gematigden spreken.”

“[E]en vernieuwend basisidee,” is daarmee dan geen compliment bedoeld? Nee, vooral Novay weet allang donders goed dat Metapatroon een uitgewerkte modelleermethode is die nota bene Novay evalueerde in opdracht van Forum Standaardisatie.
Wie aangeeft ‘ergens’ op te bouwen, al helemaal als je een zgn kennisinstelling bent zoals Novay en TNO zijn, behoort zelfs ňngevraagd te verduidelijken wat in die verhouding geldt als fundament resp. opbouwsel. Essence blijft ondanks dringende, herhaalde vraag ernaar tot dusver člk materieel antwoord echter schuldig. Er is methodisch ook helemaal géén opbouwsel door Essence gemaakt. Als methode voor conceptueel modelleren is het allemaal nog steeds gewoon Metapatroon, punt. Dat maakt het aanwijzen van verschil principieel onmogelijk, wat de verdraaiing van de feiten door Essence verklaart.
Oh, heeft Essence een “ambitie”? Wat betreft plagiaat is “ambitie” uiteraard volkomen irrelevant. De verspreiding van het gebruik van Metapatroon bevordert mijn bedrijf Information Dynamics overigens sinds 1990. Wat is er nieuw aan die “ambitie” van Essence? Dus ook weer niets! Of is het soms de organisatorische vorm, te weten “door middel van open publiek-private samenwerking”? Dat blijkt vooral een “middel” voor organisaties als TNO en Novay om aan geld te komen. Met zulke valse voorstelling gebeurt dat onrechtmatig. En is het “open” dat je moet betalen om mee te doen?
Na al die jaren van bekendheid met Metapatroon slaagt Novay er nog steeds niet in om het verschijningsjaar van mijn boek Metapattern (Addison-Wesley, 2001) correct te vermelden. Is natuurlijk ook niet zo belangrijk ...
Maar “de grafische notatie” dan? Nee, heus, nog altijd géén verschil. Ook de notatie volgens de Essence-taal is exact gelijk (!) aan, dus ook tot in detail nagebootst van, de notatie van Metapatroon zoals nota bene Novay de modelleermethode destijds (2009) evalueerde. Als afleidingsmanoeuvre verwijst Essence naar documentatie over Metapatroon volgens oorspronkelijke notatie; die notatie is echter reeds in 2002 (!) – overigens slechts deels – gewijzigd.
Klopt, zonder mijn werk resp. dat van Information Dynamics “was [het aanhoudende bedrog door] Essence niet mogelijk geweest.”

Kortom, ook die “bronvermelding” annex “dankbetuiging” is weer door-en-door frauduleus. Zoals Heijne zijn column besluit, “ik scheid [...] graag het kaf van het koren, de gekken van de gematigden. Dat zouden meer mensen moeten doen.” Die stankbetuiging van Essence is zulk gekkenwerk.

 

 

29 december 2012, webeditie 2012 © Information Dynamics

 

 

Ter verdere oriëntatie op ‘de zaak Essence’ zie o.a. Zoek de verschillen! (januari 2012, Engelstalige versie: In search of differences), Innovatieparasiet: pleidooi voor gastheerhygiëne (april 2012), Oproep tot hervatting (april 2012), Ook open kaart, open brief aan Bureau Forum Standaardisatie (14 mei 2012), Enkele openstaande vragen over consortium Essence (juni 2012), Van klacht tot erger (juni 2012), Voor goed begrip (juni 2012), Open bedankbrief aan Ventoux Advocaten (september 2012), Up against a state of perversity (oktober 2012), Vals congresspoor (4 oktober 2012), Stop plagiaat van Metapatroon ofwel, wie het met rectificatie oneens is moet het zeggen (oktober 2012), Visitekaartprofessor (november 2012), Ontspoorde evaluatie (december 2012), Epidemische oplichterij (december 2012) en Hup minister, leve integriteit! (december 2012).

 

 

 

Helaas nog steeds niks …

Een bijgesteld tekstvoorstel afkomstig van TNO klopt evenmin. Nadat Information Dynamics tijdens een overleg met TNO verklaarde er niet mee in te stemmen (en TNO een voorstel van Information Dynamics afwees),1 meldde TNO per brief dd. 30 januari 2013 aan Information Dynamics:

[W]e zullen dan ook eenzijdig ons voorstel meenemen in onze vervolg-uitingen rondom Essence.

Wat voor “uitingen” dat zijn, blijft onduidelijk. En wat “de Essence-partners” ermee doen met wie TNO beweerde die tekst te zullen “delen,” tja, dat moet Information Dynamics blijkbaar maar afwachten ...

Bedoeld tekstvoorstel van TNO luidt:

Het Essence consortium bouwt voort op werk dat door Pieter Wisse en zijn bedrijf Information Dynamics sinds een aantal jaren is verricht bij de ontwikkeling van de modelleermethode Metapatroon. In Metapatroon heeft Information Dynamics het begrip “contextuele verbijzondering” in de context van informatiekundig ontwerpen geďntroduceerd. Van Metapatroon heeft Essence “contextuele verbijzondering” als basisbegrip overgenomen. Ook de notatiewijze van Essence is een variatie op een eerder door Wisse gebruikte notatiewijze. Metapatroon is een methode met brede theoretische grondslag en diepe filosofische wortels.
Doel van Essence is, voortbouwend op het begrip contextuele verbijzondering, een methode te ontwikkelen die breed toegankelijk is voor een groter publiek van professionals.
Information Dynamics biedt diensten aan op basis van Metapatroon. Voor meer informatie over Metapatroon en Information Dynamics verwijst Essence naar de website http://www.informationdynamics.nl

Voor een antwoord op de vraag of Essence al dan niet plagiaat heeft gepleegd, doet enig “[d]oel van Essence” er natuurlijk helemaal niets toe. Het gaat er wčl om wat er daadwerkelijk stáát. En Essence presenteert ‘iets’ als de Essence-(modelleer)taal dat hetzelfde is als Metapatroon. Wat modelleermethode annex –taal betreft heeft Essence niet voortgebouwd op slechts een enkel “basisbegrip,” maar Metapatroon compleet nagebootst. Dat is aantoonbaar gebeurd! Dus niks doel. Wat Essence al dan niet (nog) van plan is, nogmaals, is irrelevant voor de klacht over reeds gepleegd plagiaat, punt.
Dan toch maar even over doelen. Ambities? Ook goed. Ja, hoor, die heeft Information Dynamics ook. Vooral Information Dynamics ziet graag zsm “een groter publiek van professionals” Metapatroon gebruiken. Daarvan getuigt de zeer uitgebreide documentatie die Information Dynamics beschikbaar stelt (o.a. rubrieksgewijs toegankelijk gemaakt met Metapatroon, handboek stelselmatig informatieverkeer). Maar omdat Metapatroon een heuse paradigmawissel vergt, kost ruime verspreiding van gebruik zeer veel (extra) moeite en tijd. Het is niet anders. Hoe realistischer de čxtra moeilijkheidsgraad van zo’n fundamentele verandering van beroepstheorie en –praktijk is beoordeeld, des te vlotter lukt ‘ie. Er is nu eenmaal allereerst een nieuwe generatie informatiekundig ontwerpers nodig, die de “brede theoretische grondslag en diepe filosofische wortels” door en door heeft leren kennen čn toepassen. (Pas) daardoor kunnen zij hůn doorleefd gewijzigde houding, kennis en vaardigheden dááropvolgende generaties ontwerpers met de paplepel ingieten. Essence c.q. TNO probeert er onder de noemer van “doel” een tegenstelling van maken, zeg ook maar de schijn te wekken van een reëel verschil qua modelleermethode annex –taal, maar dat verschil bestaat domweg niet en zo’n valse suggestie getuigt op z’n gunstigst slechts van ernstig veranderkundig ňnbegrip.
De passage over “de notatiewijze” heeft TNO op z’n minst ongelukkig geformuleerd. Want de karakteristieke notatiewijze van Metapatroon is door Information Dynamics ontwikkeld. Ja, vervolgens gebruikt Information Dynamics zčlf ‘m uiteraard. En gebruiken, dat doet Essence óók. Dat gebeurt ňngewijzigd. Dus wederom niks “variatie.” Ook daaraan is mis, dat Essence er ten onrechte zijn eigen naam aan geeft.

Er is prompt géén sprake meer van plagiaat, zodra Essence de aanduiding Essence-taal resp. Essence-modelleertaal vervangt door Metapatroon. Metapatroon als de enig juiste naam van de modelleermethode annex-taal blijft Essence met zijn deelnemers echter weigeren. Dat is onbegrijpelijk.

 

 

noot

1. Tekstvoorstel van Information Dynamics:

Uit het interne onderzoek door TNO is géén verschil van enig belang gebleken tussen Metapatroon en wat consortium(project) Essence als Essence-taal resp. Essence-modelleertaal presenteert.

 

 

4 februari 2013, webeditie 2013 © Information Dynamics