Oproep tot hervatting

Pieter Wisse (Information Dynamics)

Een averechtse beslissing belemmert realisatie van stelselmatige voorzieningen voor publiek informatieverkeer met reële betekenissenvariëteit. Het is natuurlijk niet zo, dat een opbouwende oplossing helemaal van (Bureau) Forum Standaardisatie afhankelijk is dan wel màg zijn. Maar ere wie ere toekomt, BFS heeft ooit wezenlijke stappen bevorderd. Doet u daarom mee met deze oproep? Neemt u aub contact op met het dringende verzoek aan BFS om zijn belangrijke bijdragen te hervatten vanaf het punt waarop het door de keuze voor en deelname aan consortium Essence grondig mis ging!

Zoals directeur Logius in zijn brief van 27 maart 2012 aan Information Dynamics met “een uiteenzetting [...] van het werkelijke verloop” stelt, “heeft [BFS] gekozen voor de consortiumaanpak [met Essence] omdat dat sneller resultaat oplevert.” Sneller? Uit genoemde brief valt tevens op te maken op welke doelen BFS daarbij mikte. Het hoofddoel was “om het gedachtegoed breder te verspreiden,” met andere woorden “dat er opschaling plaatsvindt.” Het nevendoel blijkt uit de zinsnede dat “BFS [...] het belangrijk [...] vind[t ...] dat de afhankelijkheid van [Pieter Wisse] als persoon wordt verkleind.”

Aan die tweeledige doelstelling lag een positieve verwachting ten grondslag. Nog een citaat uit dezelfde brief: “BFS heeft op enig moment geconstateerd dat uw idee meerwaarde kan hebben voor de publieke sector.” Uw? De aangesproken persoon is Pieter Wisse, nota bene als directeur van Information Dynamics. Idee? Daarmee is Metapatroon bedoeld.

Metapatroon, ontwikkeld door Information Dynamics, is een volwaardige methode annex taal voor informatiemodellering door-de-schalen-heen, stelselmatig dus. Waar directeur Logius meldt dat destijds “een aantal casussen uitgewerkt [is] om de principes in de praktijk te bewijzen,” doet hij Metapatroon dus nogal tekort met aanduidingen zoals “ideeën,” “gedachtegoed” en “principes.” En dat bewijs van “meerwaarde” vond BFS inderdaad overtuigend geleverd dankzij “de samenwerking” met Information Dynamics. Maar dat kòn door uitgewerkte casussen vanzelfsprekend slechts zo’n vlot succes zijn, omdàt Metapatroon als stelselmatige modelleermethode reeds compleet, volwassen e.d. was. Ook zonder inbreng van deskundigheid en ervaring van Information Dynamics was het nooit gelukt.

 

Stel dat louter het criterium van ¾ realistische verwachting over ¾ “sneller resultaat” valt te rechtvaardigen. Hoe moet het oordeel dan luiden over de toenmalige beslissing van BFS “voor de consortiumaanpak”?

Het ene doel betreft “opschaling.” Daarover staat in bijlage D van het zgn projectvoorstel Essence – fase 1 (TNO, 2010) dat “een opschalingsfase” pas ... later aan de orde is. Later? Hoe rijmt dat met “sneller”? Dat zou wellicht nog kunnen, zulk uitstel, indien de aangekondigde fase 1 noodzakelijke, vooralsnog àfwezige voorwaarden schept voor daadwerkelijke “opschaling.” Is dàt soms aan de orde?
“De eerste fase richt zich op industrieel onderzoek[,]” aldus
bijlage D van het projectvoorstel Essence – fase 1. Als onderwerp staat vermeld de “methode van contextueel modelleren [...] ontwikkeld door Pieter Wisse.” Als verwijzing is dat ... alles. Het voorstel voor consortium Essence noemt de aldaar ònbenoemd gebleven methode “veelbelovend[,]” maar stelt dat “voor het breed toepasbaar maken ervan [...] nog veel pionierswerk nodig [is]. Daartoe worden in het project Essence bouwstenen voor zo’n methode van modelleren ontwikkeld, onderzocht en gevalideerd.”
Die schets als “pionierswerk” is evident vals. Nogmaals, als Metapatroon bestond de “methode van modelleren” reeds.
Vanuit de optiek van BFS verdient inderdaad validatie nadruk. Maar precies zoals directeur Logius naar “waarheid” schrijft, had BFS o.a. “eerst geïnvesteerd om helder te krijgen [...] waar deze meerwaarde [van Metapatroon] op stoelt.” Daarvoor had BFS zelfs twee evaluaties laten opstellen, eerst door Novay en vervolgens door Rand.
Strikt inhoudelijk beschouwd bevat het voorstel voor fase 1 van consortium Essence allemaal overbodige activiteiten, helemaal niets nieuws om “een fundamentele barrière [te] slechten voor
grootschalige semantische interoperabiliteit.” Die innovatie had Information Dynamics met Metapatroon immers aantoonbaar gedaan en had BFS zelfs reeds laten valideren. De keuze voor “industrieel onderzoek” naar hoogstens een methodisch aftreksel van Metapatroon levert dus voorspelbaar niet “sneller resultaat,” maar pakt op z’n gunstigst slechts langzamer uit.

Sterker nog, Information Dynamics ontwikkelde sinds 1990 (!) tevens een bijbehorend programmatuurplatform, KnitbITs. Dat is o.a. benut voor een proefopstelling in opdracht van BFS. Verder toonde Information Dynamics aan BFS een werkende proef voor Ictu volgens het concept van de informatierotonde. Ofwel, Information Dynamics bood voor stelselmatige problemen èn kansen allang bekende praktische oplossingen tot en met computerprogrammatuur.

Wat was het vooruitzicht voor het andere doel? Zag het er redelijkerwijs naar uit, dat consortium Essence tenminste snel de afhankelijkheid van de deskundigheid van Information Dynamics kon helpen verkleinen?
Doordat Information Dynamics niet eens in het projectvoorstel voor Essence voorkomt, leek die afhankelijkheid zelfs onmiddellijk verdwenen. Maar kennelijk had BFS onvoldoende besef van de vereiste deskundigheid, ondanks gevraagde en ongevraagde adviezen van en voorstellen door Information Dynamics. BFS herkende niet dat de voorgestelde deelnemers aan Essence daarover nog niet beschikten respectievelijk dat ze die deskundigheid met dergelijk “pionierswerk” evenmin op eigen houtje in kort tijdsbestek zouden kunnen verwerven. Ofwel, voor deskundigheid voor informatiemodellering met stelselmatige kwaliteit zou Essence géén verschil kunnen maken wat betreft vermindering van de afhankelijkheid van Information Dynamics.

Overigens deugt ook de opzet inclusief financiering van consortium Essence niet. En toen Essence eenmaal met “resultaten” kwam, waren ze door-en-door met plagiaat van Metapatroon besmet. Nee, nood breekt zeker in dit geval geen wet (en verdrag en integriteitscode), integendeel.

Vergeet u aub dit verzoek niet om contact met BFS op te nemen?

 

 

Zie ook Zoek de verschillen!

 

 

16 april 2012, webeditie 2012 © Information Dynamics