Vals congresspoor

open brief aan CKC Seminars, 4 oktober 2012

Information Dynamics

Hierbij laat Information Dynamics aan CKC Seminars met nadruk weten zich te verzetten tegen het aanbieden van Metapatroon onder een andere naam en/of zonder adequate bronvermeldingen. Dergelijke inbreuk van rechten pleegt consortium/project Essence met zijn deelnemers waaronder Novay en Ordina.

Op het programma van het a.s. Landelijk Architectuurcongres, LAC 2012, staat thans voor 29 november 2012 gedurende nota bene de complete congresdag een zgn track (nr 7) gepland met als titel Enterprise Interoperability met Semantiek: de Essence-manier. Als mede-verantwoordelijke organisatie kan CKC Seminars zich echter o.a. voor LAC 2012 principieel niet inlaten met openbaarmaking van de Essence-taal zoals door consortium Essence nagebootst van Metapatroon. Want wat Essence als methode annex taal voor conceptueel modelleren presenteert, betreft plagiaat van Metapatroon.

Information Dynamics beroept zich op de Auteurswet; zie o.a. artikel 13, artikel 25 (lid 1) en artikel 32. Voorts somt hoofdstuk 3 van de Notitie Wetenschappelijke Integriteit (KNAW, NWO en VSNU, 2001) “gedragingen [op die] kunnen worden beschouwd als voorbeelden van inbreuk op de wetenschappelijke integriteit.”

ps
Als publieke bekendmaking van verzet verschijnt deze tekst tevens als open brief. Zie bijvoorbeeld ook de brief dd. 14 mei 2012 die Information Dynamics zond aan Bureau Forum Standaardisatie, als Ook open kaart gepubliceerd.

 

Bovenstaande brief zond Information Dynamics aangetekend direct aan CKC Seminars.

 

 

 

Op 15 oktober 2012 stuurde Information Dynamics als vervolg een emailbericht aan CKC Seminars. Afschrift was gericht aan een senior consultant TNO, voorzitter Nederlands ArchitectuurForum (NAF), (een) grondlegger Landelijk ArchitectuurCongres (LAC), directeur Novay, (een) directeur Ordina en (voormalig) hoofd Bureau Forum Standaardisatie.

 

 

onderwerp: stop plagiaat van Metapatroon op LAC 2012

Voor zover ik kan nagaan, staat Enterprise Interoperability met Semantiek: de Essence-manier nog onveranderd als track 7 op het programma van het a.s. Landelijk ArchitectuurCongres 2012. In het verlengde van de open brief dd. 4 oktober jl. van Information Dynamics , als Vals congresspoor op het ww web gepubliceerd, wijs ik u hierbij daarom expliciet op artikel 162 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Dat artikel luidt:

1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Ik hecht eraan te benadrukken dat u stellig geen enkele blaam treft, dat het genoemde track op het programma van LAC 2012 gekomen is. Maar nu u ingelicht bent, reken ik erop dat u maatregelen treft tegen het aanbieden van Metapatroon onder een andere naam en/of zonder adequate bronvermeldingen.

ps
Van dit bericht stuur ik afschrift o.a. aan prof. dr. [...] die namens TNO onderzoek deed naar het plagiaat van Metapatroon door consortium Essence.

 

 

 

Eveneens op 15 oktober 2012 stuurde Information Dynamics een tweede emailbericht aan CKC Seminars. Afschrift was gericht aan dezelfde personen aan wie afschrift ging van het eerdere emailbericht dd. 15 oktober 2012 aan directeur CKC Seminars.

 

 

Dank u voor uw ditmaal prompte reactie. Waarom reageerde u niet op de aangetekende brief dd. 4 oktober 2012 van Information Dynamics? Nou ja, in elk geval door afschrift van het eerdere emailbericht aan de voorzitter van het Nederlands ArchitectuurForum, de heer [...], kan het NAF aan de slag met maatregelen tegen het aanbieden op LAC 2012 door consortium Essence van Metapatroon onder een andere naam en/of zonder adequate bronvermeldingen.
Intussen liet prof. dr. [...] (TNO) mij zijn “verzoek” weten om

[z]ijn naam niet tegenover derden te noemen in relatie tot de plagiaatkwestie, en al helemaal niet in een context die zou kunnen suggereren dat [hij] van mening zou zijn dat er plagiaat zou zijn gepleegd.

Welnu, indien hij meent dat er géén nabootsing van Metapatroon, plagiaat dus, aan de orde is, moet hij dat na zijn ruime verkenning verklaren. Dat is echter niet gebeurd. Information Dynamics wacht nog altijd op “bevindingen” die TNO per brief dd. 23 februari 2012 aankondigde.
Overigens kunt u mede-verantwoordelijkheid natuurlijk niet zomaar afschuiven onder de noemer van “logistieke en fysieke organisatie.” Stel dat u een auto verhuurt, waarvan u wéét dat er een misdaad mee gepleegd gaat worden. Dan valt de verhuur u aan te rekenen. Denkt u er daarom aub nog maar eens grondig over na.

 

 

 

Na het tweede emailbericht dd. 15 oktober 2012 aan CKC Seminars stuurde Information Dynamics het volgende emailbericht direct aan de voorzitter van het Nederlands ArchitectuurForum (NAF).

 

 

Zie onderstaand de correspondentie waarvan je reeds afschrift ontving. Met dit bericht aan jou als, zeg maar, hoofdgeadresseerde ben je tevens ‘direct’ op de hoogte van de eis van Information Dynamics.

 

 

 

Op 16 oktober 2012 stuurde Information Dynamics een vervolgbericht aan de NAF-voorzitter, met afschrift aan (een) grondlegger LAC en directeur CKC Seminars.

 

 

Ter oriëntatie verwijs ik je naar enige documentatie over ‘de zaak Essence.’ Ik begrijp uiteraard dat jij er niet op zat te wachten om in deze zaak verwikkeld te raken. Maar Information Dynamics pleegt geen plagiaat e.d. Dat doet Essence met zijn deelnemers zoals Novay en Ordina.
Zeg ook maar dat Information Dynamics het NAF ervoor probeer te behoeden om vèrder in deze zaak verwikkeld te raken en zelfs mede-aansprakelijk te zijn voor schade toegebracht aan Information Dynamics en het zgn algemeen belang.

Als je de volgende documenten bestudeert, heb je m.i. vlot een redelijk beeld van waarvoor het NAF allemaal met Essence moet oppassen:

a. Enkele openstaande vragen over consortium Essence
b. Zoek de verschillen!
c. Open bedankbrief aan Ventoux Advocaten
d. Stop plagiaat van Metapatroon ofwel, wie het met rectificatie oneens is moet het zeggen

Met de “cliënt” waarvan sprake is in Open bedankbrief aan Ventoux Advocaten, is Novay bedoeld.

Om vertragende discussie over wat al dan niet als plagiaat geldt vóór te zijn, vermeld ik hier hoe de betekenis in een woordenboek beschreven staat. Plagiaat is (Van Dale, 1984) “het overnemen van stukken, gedachten, redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk.”

Ik neem aan dat het NAF niet meewerkt aan het plagiaat van Metapatroon.

Laat ajb weten, indien je nadere inlichtingen wenst.

 

 

 

Na prompte reactie van de NAF-voorzitter stuurde Information Dynamics hem op 16 oktober 2012 netzo prompt een verder bericht, wederom met afschrift aan (een) grondlegger LAC en directeur CKC Seminars.

 

 

Bedankt voor “de duidelijkheid” die je inderdaad verschaft met je mededeling dat “het NAF [...] de opdrachtgever [is] van het LAC.” Nota bene als “opdrachtgever” draagt het NAF dus zelfs eindverantwoordelijkheid.
Het probleem met o.a. Novay is nu juist dat onder de noemer van Essence het plagiaat van Metapatroon voortduurt. Daarom spreekt Information Dynamics in dit geval het NAF aan. Door de eerdere correspondentie is het NAF op de hoogte gesteld van het verzet van Information Dynamics tegen het aanbieden van Metapatroon onder een andere naam en/of zonder adequate bronvermeldingen. [Ook] is het NAF door Information Dynamics erover ingelicht dat plagiaat tijdens LAC 2012 tevens als onrechtmatige daad van de organisator van resp. de eindverantwoordelijke voor het congres geldt.
Hoe dat allemaal ‘intern’ geregeld is, gaat Information Dynamics niets aan. Information Dynamics spreekt het NAF aan als eindverantwoordelijke voor LAC 2012. Bedankt voor je bevestiging dat ik daarvoor bij jou dus wèl aan het goede adres ben. Hoe je dat verder als voorzitter van het NAF regelt, is uiteraard jouw zaak die ik zelfs graag aan jou overlaat.

 

 

 

Information Dynamics stuurde op 26 november 2012 nog een emailbericht aan de NAF-voorzitter, met afschrift aan de voorzitter van de zgn programmacommissie.

 

 

Onlangs deelde één van de geplande sprekers voor de track op LAC 2012 met als titel Enterprise Interoperability met Semantiek: de Essence-manier mij mee dat hij zich als spreker heeft teruggetrokken. Zoals de persoon in kwestie zijn besluit aan mij toelichtte, kon de aangesproken vertegenwoordiger van consortium Essence hem desgevraagd niet (!) ervan overtuigen dat verschil bestaat tussen Metapatroon als methode inclusief notatie voor conceptueel modelleren en wat genoemd consortium onder eigen naam daarvoor aanbiedt.
Hoewel het geen rechterlijke uitspraak betreft (wat niet is, kan uiteraard nog komen), dring ik erop aan de opgegeven argumentatie voor terugtrekking zéér serieus te nemen. En een onderzoeker die Metapatroon eerder in opdracht van Forum Standaardisatie geëvalueerd had, gaf de volgende samenvatting na bestudering van de notitie In search of differences: “it does appear to me that Essence is nothing more than Metapattern with a different name.” Kortom, dat lijken mij allemaal duidelijke aanwijzingen voor resp. bevestigingen van het plagiaat van Metapatroon door consortium Essence.

Kijk ter verdere oriëntatie ajb (alsnog) zorgvuldig naar eerdere correspondentie en bestudeer tevens de relevante literatuur waarnaar ik daar verwijs. Let wel, met slechts een dankbetuiging en/of bronvermelding heft Essence de klacht van Information Dynamics niet op, integendeel. Essence wekt daardoor immers onverminderd de valse suggestie dat er een afwijkende Essence-taal bestaat. Het betreft feitelijk echter nabootsing tot in detail van Metapatroon. Information Dynamics eist daarom dat Essence gewoon Metapatroon noemt wat Essence ten ònrechte met een eigen naam als eigen modelleermethode plus -notatie presenteert.

Ik raad NAF heel praktisch aan om als eindverantwoordelijke voor LAC 2012 op z’n minst dezèlfde vraag aan Essence te stellen als kennelijk de spreker-die-geen-spreker-meer-wenst-te-zijn deed. Indien NAF daarop inhoudelijk geen bevredigend antwoord krijgt, verwacht ik dat het NAF de gehele track Enterprise Interoperability met Semantiek: de Essence-manier schrapt.
Het lijkt me overigens verstandig, wanneer NAF het eventuele antwoord tijdig aan mij voorlegt ter toetsing. Ik zeg er met het oog op wat NAF realistisch mag verwachten maar bij, dat Information Dynamics alweer ruim twee jaren wacht op een inhoudelijk zinnige verklaring door Essence. De afzeggende spreker kreeg blijkbaar evenmin een steekhoudende uitleg.

Een alternatief is om het presentatiemateriaal voor de overgebleven voordrachten van de track in kwestie tijdig aan mij (Information Dynamics) ter bewerking voor te laten leggen. Dat moet dus zelfs prompt gebeuren. Wat ik wijzig, kan stellig beperkt blijven tot vervanging van de aanduiding Essence door Metapatroon in de contexten van modelleermethode en modelleernotatie. Verder wekt de aanduiding Essence-model verwarring. Correct is om in zo’n geval te schrijven en spreken van: Metapatroon-model opgesteld door Essence-deelproject zus-en-zo.

Ik vertrouw er op dat NAF ook en vooral in eigen belang handelt.

 

 

 

Op 19 december 2012 stuurde Information Dynamics wederom een emailbericht aan de NAF-voorzitter, met afschrift aan de voorzitter van de zgn programmacommissie.

 

 

Graag neem ik hierbij opnieuw contact met je op. Want voor zover ik kan nagaan, is op LAC 2012 de gehele track met als titel Enterprise Interoperability met Semantiek: de Essence-manier vervallen. Voor medewerking om via LAC verspreiding van plagiaat van Metapatroon te verhinderen ben ik je zeer erkentelijk!
O.a. voor ontwerpers (lees ook: architecten) is intellectuele eigendom beroepsmatig feitelijk ons enige eigendom van belang. Wij hebben daarom vooral elkaar nodig om juist dàt eigendom te beschermen tegen diefstal, misbruik e.d. door parasitaire partijen zoals consortium Essence met zijn deelnemers. Nogmaals hartelijk bedankt voor je hulp!

 

 

 

4 november - 19 december 2012 © Information Dynamics