Metapatroon op de lijst!

Information Dynamics

Forum Standaardisatie beheert onder de noemer van Pas toe of leg uit een lijst met “open standaarden[, want ze] leveren een belangrijke bijdrage aan interoperabiliteit, dat wil zeggen de digitale uitwisseling van informatie” (citaat uit voorlichtingsmateriaal van Forum Standaardisatie).

 

 

9 juli 2012
Information Dynamics meldt Metapatroon aan

L.S.

Zoals Forum Standaardisatie eerder via modelleercasussen en evaluaties heeft laten aantonen, is Metapatroon onmisbaar voor de inrichting van beheersbare, eenduidige betekenisordening voor informatieverkeer op zgn stelselschaal. Want wat Metapatroon daarvoor biedt is een unieke, baanbrekende conceptuele modelleermethode inclusief notatie(taal) c.q. schematechniek. Over grondslagen tot en met vuistregels bestaat voorts uitvoerige documentatie. Daarom meldt Information Dynamics hierbij met gepaste trots Metapatroon aan voor de Pas toe of leg uit-lijst met open standaarden die Forum Standaardisatie beheert. [Het aanmeldingsformulier treft u ingevuld als bijlage aan.]
Tot beantwoording van uw eventuele nadere vragen, voor het verschaffen van verdere toelichting en voor overleg ben ik uiteraard zeer gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,
dr ir Pieter Wisse
Information Dynamics, directeur

 

 

13 juli 2012
Information Dynamics antwoordt op navraag

Dank je wel voor je ontvangstbevestiging van de aanmelding door Information Dynamics van Metapatroon voor de Pas toe of leg uit-lijst. Met je navraag, als ik je goed begrijp, doel je volgens mij op een enkelvoudig “specificatiedocument.” Zo ja, dan verwijs ik Forum Standaardisatie graag naar The pattern of metapattern: ontological formalization of context and time for open interconnection (in: PrimaVera, working paper 2004-01, Universiteit van Amsterdam, 2004). Die (artikel)tekst is ontleend aan deel I van mijn boek Metapattern: context and time in information models (Addison-Wesley, 2001). Op het ingevulde aanmeldingsformulier vind je reeds Metapattern, development of notation (Information Dynamcsi, 2012) vermeld evenals de zéér uitgebreide verzameling documentatie over grondslagen tot en met modelleervoorbeeld onder de titel Metapatroon, handboek, stelselmatig informatieverkeer (Information Dynamics, compilatie vanaf 2010).
Wat je opmerking over de status en “het beheer van de standaard” betreft meen ik het aanmeldingsformulier al zo volledig ¾ als nota bene thàns maar ¾ mogelijk ingevuld te hebben. Het beheer van Metapatroon berust vooralsnog bij Information Dynamics, maar dat verandert wellicht als Metapatroon op de lijst komt. Dat lijkt mij dus een ¾ belangrijk ¾ onderwerp waarover we het juist nog moeten hebben, graag!

 

 

4 september 2012
Forum Standaardisatie neemt Metapatroon niet in procedure

Forum Standaardisatie (FS) beantwoordt, zoals Bureau Forum Standaardisatie (BFS) aan Information Dynamics meedeelt,

de centrale vraag [...] of Metapatroon binnen de scope van de lijsten van het Forum en College valt

ontkennend. Als “motivatie” voor het besluit

om Metapatroon niet in procedure te nemen voor opname op de pas toe of leg uit–lijst

geldt:

Metapatroon is een modelleermethode. Deze maakt het mogelijk dat in een volgende stap de uitwisseling van de achterliggende gegevens via standaarden plaatsvindt, maar de methode speelt geen directe rol bij het uitwisselen van de gegevens. Dit geldt ook voor andere modelleermethoden.

Het bericht van BFS besluit uitnodigend als volgt:

Mocht je n.a.v. bovenstaande vragen hebben, twijfel dan niet om contact op te nemen.

 

 

9 september 2012
Information Dynamics stelt vragen

In het volle besef van de huidige “scope van de lijsten van het Forum en College” heeft Information Dynamics desondanks Metapatroon aangemeld. Want naar mijn overtuiging is die “scope” tot dusver kwalitatief te beperkt gehouden resp. pakt zelfs averechts uit (zie ook verderop) voor de reële opgaven van zgn semantische interoperabiliteit op de stelselschaal van maatschappelijk informatieverkeer met alle variëteit van dien. Met aanmelding van Metapatroon beoogt Information Dynamics vooral ruimer een professionele, opbouwende bijdrage te leveren ter katalysering van de m.i. noodzakelijke informatiekundige koerswijziging. Daarom verwijst het antwoord op vraag 4.1.1 in de aanmelding door Information Dynamics van Metapatroon naar Wat is een semantische standaard en hoe kan College Standaardisatie die vraag (anders) beantwoorden? (in: PrimaVera, working paper 2011-02, Universiteit van Amsterdam, 2011). (Veel) eerder wees ik overigens o.a. voorzitter Forum Standaardisatie en hoofd Bureau Forum Standaardisatie op dat opstel.
Uit de notitie dd. 22 augustus 2012 van Stuurgroep open standaarden aan Forum Standaardisatie kan ik evenmin opmaken dat tenminste de Stuurgroepleden genoemd opstel bestudeerden, in hun geval naar aanleiding van de aanmelding van Metapatroon. Zo kom ik op mijn eerste vraag. Kan je ajb nagaan en mij laten weten of de Stuurgroepleden de inhoud van dat opstel hebben meegewogen in hun advies aan Forum Standaardisatie om Metapatroon “niet in procedure te nemen voor de ‘pas toe of leg uit’-lijst”? Indien hun antwoord ontkennend luidt, maakt het mij eigenlijk niet eens zo veel uit of zij prompt hun advies over Metapatroon herzien. Liever niet, zelfs. Want waarop ik onverminderd vooral hoop c.q. aandring, is dat zij daardoor zsm een voorstel voor strategische herziening van de “scope” doen. Dat heeft voorrang.
Van zo’n aanvulling knapt stellig ook de “motivering” op die Forum Standaardisatie naar verluidt overnam van de Stuurgroep open standaarden voor zijn besluit over Metapatroon. Want voor mij blijft bijvoorbeeld vooralsnog ònduidelijk ten opzichte waarvàn precies het gaat om “achterliggende gegevens.” En wat houdt “een directe rol” in?
Ik beveel dringend aan dat relevant als ruimer criterium voor “rol” geldt. Daardoor verschuift de primaire aandacht naar, inderdaad, vóórliggende aspecten van – voorzieningen voor – informatieverkeer en komt het aldus met (daar)àchterliggende aspecten meestal als vanzelf goed. Kortom, van uitwisseling naar uitwisselbaarheid. Benader de opgaven vanuit stelselmatigheid ipv vanuit apartheid tevergeefs ernaartoe te werken.
In dit verband wijs ik zelfs èrg graag en nadrukkelijk op Informatieverkeer in publiek domein (Ictu, 2004), een nota die ik als ingeschakelde externe adviseur op- en samenstelde in en dankzij visionaire (!) opdracht van het programma Architectuur Elektronische Overheid waarvan de huidige directeur Logius destijds programmamanager was. Eén van de vijftien aldaar voorgestelde stelregels luidt: “De elektronische overheid is functioneel uniform samenhangend, technisch eventueel pluriform samengesteld.” Door wat m.i. volgens de huidige “scope van de lijsten van het Forum en College” te gauw neerkomt op louter het streven naar technische uniformiteit, raakt functionele samenhang daarentegen zelfs prompt buiten bereik. Retorische vraag: Welk nut heeft tèchnische uniformiteit dan überhaupt? Als gezegde: het paard staat jammer genoeg àchter de wagen. En pas op. Wat die stelregel poneert is niet de eis van uniforme functies, maar wèl  van uniformering van de manier om reële functionele verschillen tevens in samenhang te laten ... functioneren. Moeilijk? Ja! Maar dàt is dus de crux van maatschappelijk informatieverkeer in al zijn variëteit. Lukt optimale facilitering simpeler? Zonder Metapatroon, soms? Nee. Althans, niet dat ik weet. Jij wel? Laat ajb weten!
Gelet op de modelleercasussen met en evaluaties van Metapatroon in opdracht van (Bureau) Forum Standaardisatie nam ik reeds als vanzelfsprekend aan dat juist Metapatroon “een plek krijgt op de Landkaart Semantiek.” Mocht dat pas gebeuren op advies van de Stuurgroep open standaarden, dan lijkt mij iets grondig mis te zijn geraakt met het institutionele geheugen van (Bureau) Forum Standaardisatie.
Verder lijkt het me sterk dat de leden van de Stuurgroep open standaarden onkundig zijn van de ernstige klachten van Information Dynamics over Essence en bijgevolg o.a. over (Bureau) Forum Standaardisatie. In de notitie dd. 22 augustus 2012 van de Stuurgroep staat echter hoegenaamd positief slechts het volgende: “Forum Standaardisatie heeft in 2010 en 2011 deelgenomen aan het Essence consortium waarin Metapatroon een belangrijke rol speelt.” Voor wie is dat positief bedoeld? Nu de Stuurgroep open standaarden over Essence begint, kan ik met goed fatsoen niet achterblijven. Mijn tweede vraag luidt daarom of je, wellicht ten overvloede maar zekerheidshalve om elk misverstand te vermijden, aan de leden van de Stuurgroep open standaarden wilt laten weten wat de klachten van Information Dynamics zoal betreffen. Voor een kort overzicht kan je ze verwijzen naar de notitie Enkele openstaande vragen over consortium Essence, waarin tevens enkele verwijzingen naar verder relevante documentatie zijn opgenomen. Zie ook direct de notitie Zoek de verschillen! En specifiek wat de Landkaart Semantiek betreft gaf Information Dynamics onlangs nogeens een gemikt schot voor de boeg aan het adres van Bureau Forum Standaardisatie. Voor die (open) brief, zie Ook open kaart.
Indien de leden van de Stuurgroep open standaarden menen dat Metapatroon tevens tekortschiet volgens het criterium “Draagvlak” ... hebben zij volkomen gelijk! Maar in het opstel Wat is een semantische standaard en hoe kan College Standaardisatie die vraag (anders) beantwoorden? staat nu nèt beredeneerd waarom het wachten op zoiets als autonome ontwikkeling van draagvlak voor een kritieke voorwaarde zoals Metapatroon als methode voor beheersbare ordening van betekenissenvariëteit precies verkeerd uitpakt. Naar analogie, de verkeersregel ‘rechts houden’ is er toch niet pas gekomen, toen iedereen zich er eigenlijk al aan hield? Op een passieve stempelmanier is standaardisatie uiteraard geen kunst, laat staan een proactief instrument voor verkeersregeling. Infrastructuur is géén gemeengoed, zoals beargumenteerd staat in Strategische verschuiving door moment(um) van infrastructuur: de beurt aan informatietechnologie (in: PrimaVera, working paper 2006-01, Universiteit van Amsterdam, 2006).
En over draagvlak gesproken meent Information Dynamics op zijn beurt, eufemistisch uitgedrukt, dat Essence verspreiding van professionele toepassing van Metapatroon niet bepaald bevordert. En het is inderdaad zoals de leden van de Stuurgroep open standaarden stellen: “Forum Standaardisatie heeft [...] deelgenomen aan het Essence consortium[.]” Geholpen heeft dat dus allerminst, terwijl (Bureau) Forum Standaardisatie met opdrachten voor modelleercasussen met en voor evaluaties van Metapatroon ooit zo’n veelbelovende aanzet gegeven had. Information Dynamics pleit ervoor dat (B)FS de productieve draad zsm oppakt; zie Oproep tot hervatting.
Naar je antwoorden kijk ik uit.

 

 

11 september 2012
Paul Jansen twittert

Gemiste kans: Metapattern NIET op lijst "open standaarden" van Forum Standaardisatie: ow.ly/dCLlZ #fail

 

 

24 september 2012
Information Dynamics agendeert “scope”

L.S.

Hierbij volg ik graag prompt het advies op van medewerker [...] (Bureau Forum Standaardisatie) om, zoals hij het aangaf, “de scope van de lijsten” als “issue gemotiveerd aan het Forum voor te leggen.” Zie onderstaand voor afschrift van voorafgaande correspondentie.
Ik heb Toetsingsprocedure en criteria voor lijsten met open standaarden (versie 1.1, 12 april 2012) nogeens nageslagen op “criteria voor inbehandelname.” Met nummer 2 staat daar op p. 17 de volgende vraag: “Valt de aangemelde standaard binnen de scope van de lijsten?” Dat is natuurlijk een prima vraag om zo vroeg mogelijk te beantwoorden. Vraag 2.1 spitst de scope-vraag toe in de zin dat “de standaard toepasbaar [moet zijn] voor elektronische gegevensuitwisseling” om überhaupt voor behandeling in aanmerking te komen.
Zo algemeen gesteld, nota bene, voldoet Metapatroon m.i. zelfs bij uitstek aan die eis (zie ook verderop). De lijsten van Forum Standaardisatie blijken echter beperkt tot wat directe “elektronische gegevensuitwisseling” betreft. Zo ja, dan ontbreekt één woord in de formulering van vraag 2.1. Indien Forum Standaardisatie de beperking zoals opgegeven als reden om Metapatron niet in procedure te nemen serieus meent, stel ik voor dat vraag 2.1 dienovereenkomstig wordt aangepast èn voorzien van toelichting. Maar eerlijk gezegd zou ik daardoor een contraproductieve scope bevestigd zien.
Afgezien van de onmogelijkheid om een duidelijke, laat staan houdbare grens te trekken met aan de ene kant ervan wat eenduidig telt als directe voorziening voor semantische interoperabiliteit, werkt de huidige scope  op z’n gunstigst voorzieningen in de hand pèr, zeg maar, domein. Wie bewijs daarvoor zoekt, kan de pas-toe-of-leg-uit lijst raadplegen. Voor elk zgn domein blijft aldus de facilitering van semantische variëteit beperkt tot netzo locale syntax. Bijgevolg zijn er feitelijk netzoveel semantische interoperabiliteitjes als er standaarden zijn voor directe, dwz op (nogal simpele) syntactische structuur gebaseerde “elektronische gegevensuitwisseling.” Onverminderd wildgroei, dus. Het verschil is slechts dat de naast elkaar groeiende ‘planten’ op een lijst vermeld staan.
De scope van de lijsten valt slechts zinvol àf te leiden van de reële scope/schaal van het informatieverkeer dat standaarden bedoelen te faciliteren. En daar gaat het met de vraagstelling ad 2.1 meteen mis. Minstens één van de deelnemers aan “elektronische gegevensuitwisseling” wordt geacht een “(semi-)overheidsorganisatie” te zijn. Tja, met zo’n verbijzondering is de term ‘standaard’ zelfs niet passend.
De reële schaal kennen we allang onder de noemer van de informatiemaatschappij. En het relevante informatieverkeer houdt niet op resp. begint bij de grens van Nederland. Voor zover ik begrijp hoe Forum Standaardisatie zijn scope thans ziet, moet ’t eigenlijk precies òmgekeerd. Dan stuit je vrijwel onmiddellijk op de behoefte om betekenissenvariëteit òngeacht schaal te ordenen en zo beheersbaar mogelijk te krijgen. Wie in dat stadium klakkeloos om directe voorzieningen roept, begrijpt de stelselmatige opgave domweg niet.
Hoe semantischer (liever: pragmatischer, maar laat die aanduiding maar even zitten) de opgave, des te groter de behoefte aan standaardisatie van methode. Dankzij methodische standaardisatie luistert standaardisatie om vervòlgens (pas) met resultaten van methodische toepassing aan de slag te gaan alweer veel minder nauw, of doet er pràktisch zelfs niet meer toe. Als eenmaal duidelijk is, wàt we willen uitwisselen, zijn allerlei verschillende zgn formats ervoor ... uitwisselbaar. Wat zouden we ons druk maken over verschillende voorzieningen voor directe “elektronische gegevensuitwisseling,” wanneer gegevens volgens het ene format één-éénduidig, het woord zegt het al, trànsformeerbaar zijn in gegevens volgens een ander format? Wat ertoe doet, is behoud van betekenis(kracht)! Wie een voorziening om daarop grip te krijgen impliciet indirect noemt en daarom buiten scope verklaart, ziet in stelselmatig opzicht voor semantische interoperabiliteit nog vrijwel alles over het hoofd. Juist Forum Standaardisatie dient zich uiteraard om de reële scope te bekommeren. Dat veronderstelt echter inzicht in hoe standaarden als het ware moeten samenwerken, van abstract tot en met concreet, van immaterieel tot en met materieel, van indirect tot direct, van ... Wat het extra moeilijk maakt, is dat zulke verhoudingen tevens veranderlijk zijn. Maar door ontkenning van de reële moeilijkheidsgraad verdwijnt het probleem natuurlijk niet, integendeel. Wie er ééndimensionaal of, erger nog, éénpuntig naar blijft kijken, is niet praktisch met standaarden in een zinvolle betekenis van dat woord bezig.
Mijn pleidooi voor òpschaling van schaal mag voor Forum Standaardisatie geen verrassing zijn. Zie de Inleiding, Welkom op ontmoetingsplaats, in de bundel Interoperabel Nederland (Forum Standaardisatie, 2011). Als één van de samenstellers en eindredacteur schreef ik o.a. dat (p. 8) “extrapolatie van de traditioneel kleinschalig bemeten aanpak van standaardisatie [...] niet [voldoet] voor de grootschalige opgave van de informatiemaatschappij.”
Andere documentatie die kan helpen bij heroverweging van scope vermeldde ik reeds eerder. Om raadpleging te vergemakkelijken herhaal ik mijn aanbeveling. Begin met:

- Informatieverkeer in publiek domein (Ictu, 2004)
- Strategische verschuiving door moment(um) van infrastructuur: de beurt aan informatietechnologie (in: PrimaVera, working paper 2006-01, Universiteit van Amsterdam, 2006)
- Wat is een semantische standaard en hoe kan College Standaardisatie die vraag (anders) beantwoorden? (in: PrimaVera, working paper 2011-02, Universiteit van Amsterdam, 2011).

Standaarden zijn pas realistisch ‘open’ als ze bemeten zijn op (informatie)verkeer op open schaal.

Zeer graag ben ik bereid tot nader overleg, met vriendelijke groet,
dr ir Pieter Wisse
Information Dynamics, directeur

 

 

21 oktober 2012
Information Dynamics herhaalt agendering van “scope”

Met dank voor de uitnodiging om “suggesties [te doen] voor de lijst met gangbare standaarden” acht ik in dit stadium een suggestie met algemene(re) strekking passend. Daarvoor herhaal ik dat Forum Standaardisatie m.i. met voorrang zijn “criteria” inclusief gehanteerde “scope” moet heroverwegen. Zie ook mijn emailbericht dd. 24 september jl. Zo is “draagvlak” in de zin dat ‘het’ al “gangbaar” moet zijn, zelfs een contraproductief criterium gelet op de noodzaak van een kwalitatief àndere aanpak. Per definitie is iets nieuws immers nog niet “gangbaar.” Met zo’n achterhaald criterium bevordert Forum Standaardisatie dus de status quo van op z’n gunstigst ad hoc voorzieningen voor semantische interoperabiliteit.
Ik voeg er wat feitelijke standaarden betreft aan toe, dat de stelselmatige aanpak allereerst een methode voor conceptuele modellering vergt voor de relevante, dus maatschappelijke schaal van informatieverkeer: Metapatroon. Die methode is juist niet-gangbaar, althans nòg niet.

 

 

15 januari 2013
Information Dynamics dient bij Forum Standaardisatie klacht over Landkaart Semantische Interoperabiliteit (versie 1.0) in

L.S.

Allereerst bedank ik [de] adviseur bij Bureau Forum Standaardisatie (BFS) voor zijn bericht van gisteren. Daarmee stelde hij mij op de hoogte van het besluit van Forum Standaardisatie (FS) over de gehanteerde scope voor de lijst(en) met standaarden.
In elk geval de verslaggeving over dat besluit vind ik echter zeer teleurstellend. Want in louter ¾ herhaling van ¾ het standpunt dat de scope van de lijsten beperkt is, valt natuurlijk onmogelijk enig argument tegen uitbreiding van de scope te herkennen. Waaròm laat FS die beperking ervoor gelden? Daarvoor ontbreekt helaas een redenering.
Ik ben èn blijf zeer erkentelijk ervoor dat (B)FS inderdaad, zoals [de adviseur] stelt, “breder dan de scope van de lijsten [...] ook op andere instrumenten (en bijvoorbeeld modelleermethoden zoals Metapatroon) [...] inzette [...].” Met Landkaart Semantische Interoperabiliteit (Forum Standaardisatie, 8 oktober 2012, versie 1.0) handelt FS intussen m.i. echter opnieuw allesbehalve integer wat Metapatroon betreft; zie o.a. Hup minister, leve integriteit! Over argumenten gesproken, voor een analyse van wat FS in Landkaart Semantische Interoperabiliteit over Metapatroon zoal verheimelijkt, zie Ontspoorde evaluatie. Tegelijk staat de door consortium Essence compleet van Metapatroon nagebootste Essence-taal wederom in Landkaart Semantische Interoperabiliteit (dus) ten onrechte gepresenteerd als een aparte modelleermethode. Dat gebeurde nota bene ondanks expliciet gemaakt verzet door Information Dynamics; zie Ook open kaart, open brief aan Bureau Forum Standaardisatie. Voor analyse van plagiaat, zie Zoek de verschillen!
Dit is een ernstige klacht! Ik neem daarom aan, dat Forum Standaardisatie deze klacht zowel spoedig, als zorgvuldig behandelt in plenaire vergadering. Uiteraard moet o.a. Landkaart Semantische Interoperabiliteit gerectificeerd worden.
Ik zie van Forum Standaardisatie graag spoedigst antwoord tegemoet.

 

 

15 januari 2013
Information Dynamics benadrukt de klacht

Met jouw bericht beschouw ik mijn klacht niet als afgewikkeld, integendeel. Er is, zoals ik je eerder schreef, met de behandeling van Metapatroon door Forum Standaardisatie in o.a. Landkaart Semiotische Interoperabiliteit van alles en nog wat grondig mis. Ik blijf er daarom vanuit gaan, dat Forum Standaardisatie zsm mijn klacht behandelt over o.a. plagiaat van Metapatroon door o.a. nota bene zichzèlf als deelnemer aan fase 1 van consortium Essence. En als er een “benadering” uit Landkaart Semiotische Interoperabiliteit moet verdwijnen, is dat uiteraard zelfs prompt de vermeende Essence-taal.
De kwalificatie van Metapatroon, handboek stelselmatig informatieverkeer als “te ontoegankelijk” acht ik ongepast. Het heeft er alles weg van dat je de inderdaad hoge moeilijkheidsgraad van verantwoord gebruik van Metapatroon voor stelselmatige modelleeropgaven als excuus probeert te geven voor de diefstal die plagiaat gewoon is. Over definitie gesproken, zoek ajb de betekenis van plagiaat in een woordenboek op.
Er zitten aan stelselmatige opgaven nu eenmaal allerlei tot dusver onbekende aspecten, dus ook nogeens in nieuwe samenhang. Metapatroon, handboek stelselmatig informatieverkeer is een poging om daaraan professioneel recht te doen. Via rubrieken en daarbij passende citaten bestaat redelijk selectieve toegang (!) tot de noodzakelijkerwijs zeer uitgebreide documentatie over Metapatroon, van grondslagen tot en met infrastructurele overwegingen. Als je die ruime dekking juist als belemmering voor toegankelijkheid aanwijst, geef je m.i. slechts blijk van onbegrip van wat er allemaal anders, extra, enzovoort komt kijken bij stelselmatige informatiemodellering. Jijzelf kùnt er daarom onder enige druk wellicht niets anders dan zo’n ongericht verwijt aan mijn adres van maken, wat ik zeer betreur, maar in het licht van kwalitatief nieuwe de ontwerpopgaven met hun reële variëteit is dergelijke afwijzing natuurlijk absurd.
Overigens kan Forum Standaardisatie voor de rectificatie van Landkaart Semiotische Interoperabiliteit wat betreft de scores voor Metapatroon in eerste aanleg een heel eenvoudige aanpak afleiden uit Ontspoorde evaluatie. Voeg in Landkaart Semiotische Interoperabiliteit aan de opgesomde literatuur over Metapatroon in èlk geval toe:

Contextuele verbijzondering: inspiratie door Metapattern, bijlage C van Semantiek op Stelselschaal (BFS, juni 2009).

Loop vervolgens Ontspoorde evaluatie na, schrap per aldaar aangeduid landkaartcriterium de huidige beoordeling en vervang die door een score gebaseerd op wat, zoals Ontspoorde evaluatie panklaar aangeeft, genoemde èn jou bekende bijlage C van Semantiek op Stelselschaal erover vermeldt. Je kunt toch onmogelijk die bijlage “te ontoegankelijk” vinden?! Want de zgn taaldefinitie (paragraaf 3) in het rapport Essence taaldefinitie en denkwijze (Essence, mei 2011) lijkt als twee druppels water op die bijlage en dat rapport is kennelijk wel toegankelijk genoeg bevonden.
Ik ben niet gediend van verdere uitvluchten. Jij hebt bij de politie gewerkt. Als je het niet allang had, heb je uiterlijk daar het inzicht moeten opdoen dat diefstal verboden is. Houd er mee op! Het plagiaat van Metapatroon valt onmogelijk vol te houden. Sterker nog, met versie 1.0 van Landkaart Semiotische Interoperabiliteit vestigt Forum Standaardisatie er nogeens extra aandacht op.
Als je opschiet heb je morgen, in elk geval wat reële scores voor Metapatroon betreft, een verbeterde versie van Landkaart Semiotische Interoperabiliteit alweer klaar. Wellicht ten overvloede benadruk ik dat de analyse in Ontspoorde evaluatie exact “de criteria zoals ze in de Landkaart worden gebruikt” volgt. Je kunt je er dus niet van àfdoen, zoals je leek te proberen, met je opmerking dat “beoordelingen [moeten] passen binnen de definities van de criteria zoals ze in de Landkaart worden gebruikt.” Zoals ze in Ontspoorde evaluatie opgesomd staan, nogmaals, doen ze dat! Er bestaat ècht geen fatsoenlijk excuus om de scores voor Metapatroon ònwijzigd te laten.
Nu meen ik wel te begrijpen, helaas, waarom vooral Novay expliciete verwijzing naar Contextuele verbijzondering: inspiratie door Metapattern , bijlage C van Semantiek op Stelselschaal (BFS, juni 2009), panisch vermijdt. Want wie dat document erbij haalt, herkent subiet het plagiaat door Essence waaronder Forum Standaardisatie als deelnemer. Dat plagiaat moet blijkbaar in de doofpot blijven. Waarom?
Klopt, in de subsidieaanvraag voor fase 1 van Essence is dus ook ten onrechte sprake van “uniciteit van het gedachtengoed van Essence.” Zie bijlage D van Projectvoorstel Cofinanciering voor Essence – fase 1 (TNO, 2010, p. 7). Op z’n minst door nalatigheid ben ook jij medeplichtig aan die subsidiefraude. Van een eerlijk mens zoals jij m.i. bent, snap ik gewoon niet dat jij zo’n fout niet herstelt zodra je er achter gekomen bent.

 

 

9 juli 2012 – 15 januari 2013 © Information Dynamics