Klacht over ICTRegie

 

 

woord vooraf
Wat volgt is de tekst van een brief waarop ik géén enkel antwoord ontvangen had op het moment van openbaarmaking op mijn website (15 november 2006).
Voor mijn verslag van verdere gebeurtenissen, zie Klachtenspel.

 

 

Pieter Wisse,
namens Information Dynamics bv

aan

M.J.A. van der Hoeven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Mr. drs. J.G. Wijn
minister van Economische Zaken

 

datum

8 september 2006

onderwerp

klacht over ICTRegie

 

 

 

Dit is een klacht over ICTRegie, een orgaan waarvoor u politieke verantwoordelijkheid draagt. Gelet op uw verantwoordelijkheid neem ik als vanzelfsprekend aan dat u mijn klacht behandelt. Tevens gelet op het belang van het onderwerp ga ik er vanuit dat u dat ook nogeens met de hoogste spoed doet.
Enige tijd geleden benaderde ik ICTRegie met mijn innovatie Metapatroon. Metapatroon is een methode voor informatiebeheer(sing) op maatschappelijke, inclusief internationale schaal. Dankzij geborgde eenduidigheid van zgn. betekenisordening is heuse infrastructuur voor informatieverkeer realiseerbaar. Bijvoorbeeld wat elektronische overheid heet, kan ànders nooit deugdelijk functioneren, punt.
Over Metapatroon valt natuurlijk meer te schrijven. Dat is ook precies wat ik deed in talloze publicaties. Mijn summiere kenschets hierboven volstaat hopelijk echter reeds om u te verduidelijken dat Metapatroon zelfs een uitgesproken basisinnovatie is. Daarmee bedoel ik een vernieuwing die voorwaarde vormt voor zovele àndere vernieuwingen (een voorbeeld van een afgeleide vernieuwing, ik noem iets in uw interessesfeer als bewindspersoon, is beheersbare enkelvoudige informatieverstrekking onder de noemer van elektronische overheid).
Afgaande op de gepubliceerde taken, leek ICTRegie mij het juiste adres om aan te kloppen. De verspreiding van juist zo’n wezenlijke innovatie is extra moeizaam. Graag ontvang ik daarom steun; terecht stelde u daarvoor een ‘voorziening’ zoals ICTRegie in. Evenzo graag verleen ik overigens in één moeite door steun aan ICTRegie; Metapatroon belooft tevens lijn te helpen brengen in zijn orgaanprogramma (omdat het, nogmaals, een basisinnovatie voor de informatiemaatschappij betreft).
Nadat ik mijn eerste contactpoging moest rappelleren — wat al twijfel opriep over dynamiek bij ICTRegie — voerde ik daar een prettig gesprek met medewerker drs. [...]. Als vervolg stuurde ik hem een emailbericht met wat nadere inlichtingen. U treft hier een afschrift van dat bericht als bijlage aan.
Op 7 september jl. ontving ik eveneens per email antwoord van de heer [...]. De strekking luidde dat ICTRegie geen activiteiten voor Metapatroon ontplooit.
Als eerste argument stond vermeld dat ICTRegie “besloten [had] geen funding te geven aan individuele voorstellen.” Dat eventuele bezwaar acht ik in mijn geval niet van toepassing, aangezien ikzelf eerder (zie ook bijlage) meteen aangaf “dat ik bereid ben de bijdragen van mijn bedrijf Information Dynamics aan dergelijke proeven geheel voor eigen rekening te leveren.”
Het tweede argument zoals namens ICTRegie verwoord door de heer [...] is echter pas de aanleiding tot mijn klacht. Naar verluidt “stonden bureau en directeur er gereserveerd tegenover[, want z]ij kennen je benadering onvoldoende en durven hun nek niet uit te steken en willen er de naam van ICTRegie niet aan verbinden.”
Zou het ICTRegie nu werkelijk niet duidelijk zijn dat met het oog op zijn formele taakstelling sprake is van een grove tegenspraak? Mijn opvatting is in elk geval dat het wezenskenmerk van innovatie is dat die überhaupt niet bekend is … want ànders is het geen innovatie! Met andere woorden, vanuit een open opstelling dient ICTRegie zich te verdiepen in wat serieus gepresenteerd wordt. Daar hoort mijn voorstel gebaseerd op Metapatroon gewoon bij, me dunkt. Maar als dat orgaan het al onmiddellijk òngeïnteresseerd laat liggen, wie bevordert dan wèl innovatie met informatie- en communicatietechnologie?
Mocht de reactie op mijn voorstel representatief voor ICTRegie zijn, dan bestendigt het orgaan feitelijk de status quo en frustreert het zelfs innovatie. Dat lijkt mij volkomen in strijd met uw bedoeling ermee. Ik herhaal graag dat ik van harte instem met uw bedoeling en daarom ook het volste vertrouwen heb dat u mijn klacht spoedig èn grondig behandelt.
Mijn doel is onverminderd het verwerven van ondersteuning door ICTRegie voor Metapatroon. Met valse argumenten wens ik zeker niet afgescheept te worden.
Ik kijk uit naar uw reactie, bij voorkeur omgaand.

Hoogachtend,
Dr. ir. P.E. Wisse
Information Dynamics, directeur

 

Bijlage

----- Original Message -----
From: Pieter Wisse
To: [...]
Sent: Wednesday, August 23, 2006 10:44 AM
Subject: metapatroon

 

 

Hallo [...],

 

Met nogmaals mijn dank voor je tijd die je gisteren besteedde aan ons inspirerende gesprek, stuur ik je hierbij wat nadere informatie.
Uit de nota Informatieverkeer in publiek domein (waarvan ik je een exemplaar gaf) verschenen de laatste drie (korte) hoofdstukken eerder op mijn eigen website. Het zijn:
- Stelsellogica
- Integratiemethode voor informatiestelsel
- Federatieve metainformatie.

Met On benefiting from Metapattern waagde ik een poging tot een, zeg maar, bedrijfskundige inleiding. Dat is dus een tekst die ik je extra aanbeveel te lezen, zeker als het om een aanloopje gaat. Je treft er tevens enkele nadere verwijzingen aan.
Bij wijze van inleiding heb ik onderstaand (PS) voorts de tekst overgenomen van mijn correspondentie, ook weer inclusief enkele nadere verwijzingen, met een zgn analist van Gartner.
Ik hoop dat we onder de noemer van “nieuwe vormen van steunverlening en grensverleggende projecten” samen op weg kunnen naar een community of interest, met één of meer serieuze proefopstellingen als eventuele opmaat. Ik herhaal dat ik bereid ben de bijdragen van mijn bedrijf Information Dynamics aan dergelijke proeven geheel voor eigen rekening te leveren.
Jouw voorstel dat ik spoedig een voordracht houd voor het regie-bureau neem ik, zoals wij ook al bespraken, uiteraard graag aan; laat me ajb weten, als dat doorgaat, wanneer het past. Bij die gelegenheid kan ik desgewenst een werkend prototype tonen.
Ik vermeld opnieuw mijn indruk dat juist metapatroon eveneens zeer nuttig kan zijn voor ICTRegie zèlf als het gaat om het vestigen van samenhang tussen zgn. sleutelgebieden, maatschappelijke domeinen en kerngebieden. De crux van metapatroon is immers de bundeling van reële, werkzame differentiatie.
Ik laat het graag aan jouw oordeel over of je dit bericht verspreidt; er staat niets in dat ik vertrouwelijk wens te houden, integendeel.
Ik kijk uit naar ondernemend vervolg.

Met hartelijke groet,
Pieter

 

 

PS
Hier volgt het aangekondigde uittreksel uit correspondentie met Gartner:

 

Please take this message as a short presentation of Metapattern. I’ve included a few references on Metapattern and its implementation, KnitbITs. I’ve made such equally compact materials available on the Internet.
From your own original orientation at manufacturing systems and supply chains, you may view Metapattern, more generally, as organizing information order in networked value chains.
I am not proposing just ‘a better mousetrap.’ Metapattern implies a change of perspective.
My main reason for approaching you is that your analysts can be counted upon to recognize opportunities from a qualitative, productive discontinuity when they see one. And when they do, they also know how to communicate such a paradigm shift to the relevant audience(s).
So, what makes Metapattern quite different?
Metapattern’s opportunities essentially derive from — quote taken from the abstract of The pattern of metapattern — including context as a formal variable within information sets, instead of seeing context, often implicitly and therefore unrecognized, as an informal presupposition that is kept outside. An information object may appear in multiple contexts, with unambiguously corresponding variety of behavior. By also paying consistent attention to the aspect of time, the approach is augmented even further.
I’m sure that’s too dense a description for an immediate, full grasp.
Please take away from it for now that controlling contextual and temporal variety without operational limits has already become essential at the scale where information technology is currently applied, not to mention the future.
Helping to get much-needed change — but a need still largely unrecognized; which at the same time makes it an opportunity for pioneers! — underway, Metapattern can also ‘hide’ how different it can eventually work out. For nobody likes a revolution. At least, nobody does whom I know in business and government which of course constitute the relevant audiences. It therefore is a crucial aspect of its design that Metapattern, at first, may appear not quite different, but actually quite the same.
Metapattern supports finely tuned evolution.
How?
In terms of planned change, I’d like to emphasize that in a most practical sense it is precisely the discontinuity of making multiple contexts explicit that allows for … minimal disturbance of continuity when moving to a higher level of information management.
Metapattern makes it quite simple. Legacy systems with all their original details (!) can be unambiguously included in an overall networked configuration when each such system is considered as a wholesale context. Such straightforward initial migration for metainformation, only, serves as the basis for subsequent, step-by-step integration for information and applications proper. (Below, I refer to an additional presentation on practical integration strategy.)
The first wave of opportunities occurs, indeed, from looking at the past. Now a huge legacy of isolated information systems demands their integration.
Why do attempts at integration consistently fail? Metapattern is unique in that it establishes consistency at the semantic level regardless of scale.
It may sound as a contradiction, but contextual/temporal variety control is an absolutely necessary condition for integration. In short, realistic integration builds upon requisite variety.
The technology of Metapattern’s implementation, KnitbITs, fully supports managing information variety. Any enterprise, government institution etc. can start today.
The second, longer term wave of opportunities results from an orientation at the future, i.e. when executives are really starting to appreciate the power of multicontextual differentiation.
Sooner or later they will (with your help, of course :-). Then, Metapattern assists to develop semantic infrastructure for informational interactions, i.e. connecting companies, citizens etc. New markets, new governance …
For example, my own work on e-government in the Netherlands clearly indicates that its policy goals are simply unattainable without Metapattern's semantic ordering principles and corresponding information modeling (already making it a short-term priority, there, as a matter of fact).
My own idea is that immediate benefits of Metapattern are to be gained from intra-enterprise integration. Multicontextual precision eliminates duplication, resulting in huge financial savings, increased quality etc.
The realistic prospect of enormous financial savings from enterprise application integration, when done ‘the Metapattern way,’ was the reason why I chose to contact your executive program. Don’t multinational enterprises often spend hundreds of millions of US dollars on usually ill-directed integration efforts? I would say that only spending a fraction of their original budget for real results should interest executive management.
You’ll find some pertinent remarks in the short presentation Integration strategy for information resources (starting from a legacy perspective).
And the orientation at the past can be immediately aligned with an orientation at the future. For intra-enterprise integration can right from the start improve the enterprise agility, too, i.e. prepare the enterprise for a networked future where it acts with far more precision to contribute to, respectively participate in various value chains.
Actually, including context as a variable — formally, it’s a bit more elaborated, but as I said I’m happy to leave the details here for what they are — means that Metapattern may support a variety of business cases. Admittedly, I’m no business strategist but I’ve drawn up some suggestions by way of Remarks on business cases for Metapattern/KnitbITs. There, you’ll also find ample mention of value chains and how an enterprise can optimally position itself.
I have extensively documented Metapattern, even including a grounding in philosophical semiotics. At this stage of your orientation, let me just conclude by repeating my first message I’ve sent your company, some two weeks ago:

I would like to draw your attention to a short text I've written, On benefiting from Metapattern. You may find it highly beneficial for your company, too, to offer advice to your old and new clients about new directions in integrated information management. You'll find that I have provided a solid foundation for what you yourself are clearly recognizing as a major development. Could we explore such opportunities for collaboration?

Should you already want to pursue more details, several further references are given in On benefiting from Metapattern.
Metapattern opens up a whole new conceptual field, with highly practical innovations in its wake.
My general claim for Metapattern is that it exemplifies a genuine trend, one that any trend watcher might like to inform its audiences about (or, putting it the other way around, one that you would hate to have missed).
My more specific claim is that any enterprise can start today at successfully integrating its application/data, while improving its agility.

 

Nu ik toch bezig ben, voeg ik een passage uit een ander bericht toe:

 

What can Metapattern be used for? It supports management of information variety. Its first major area of application seems when an organization maintains a whole bunch of so-called legacy systems. With such different, separately developed systems, semantic order is simply missing. For example, one system may apply the meaning a to x, while another system applies meaning b to x.
The habitual response for integration is strict standardization. So, either a, or b. It always fails, though. For what happens is that the meaning with the most powerful constituency inside the organization prevails. Metapattern recognizes that both meanings are probably relevant. For that’s usually why there have been different systems developed in the first place. So, it just depends. Metapattern's formal mechanism for coordinating different meanings is context. So, in this abstract example, x will have two contexts, say y and z. Then x-in-context-y has meaning a and x-in-context-z has meaning b. As far as basic concepts for variety control go, that's all, really.
Metapattern's context is a recursive function of relationship and (partial) object. You'll find it explained at the beginning of the paper The pattern of metapattern. The recursive context-function makes the scale at which information variety can be disambiguated practically unlimited. I myself have recently done consultancy work for (Dutch) electronic government. At such a scale, it can only work on the basis of differential precision. Regretfully, policy makers don't see it that way, not yet.

 

 

september 2006, webeditie 2006 © Pieter Wisse