Schakelpaneel

Pieter Wisse

Met optimaal hèrgebruik van bestáánde informatiesystemen als uitgangspunt — in elk geval voor de kortste termijn — verkrijgt hun operationele afstemming nadruk. Om dat beheersbaar te doen, is een extra schakelpaneel nodig. Onderstaand is een overzicht geschetst zoals een aparte organisatie ermee kan beginnen; aan de rechterkant staat het schakelpaneel toegevoegd.

Het verdient aanbeveling om, als apart project(je), allereerst een wèrkende proefopstelling te maken. Daarvoor ontwerpt en bouwt Information Dynamics zo’n aanvullende voorziening die — nogmaals, in proefopzet — ‘schakelt’ tussen in elk geval enkele legacy-informatiesystemen. Dat gebeurt bij voorkeur met testbestanden, ter vermijding van nodeloze nervositeit met bijbehorende weerstand vanuit wat binnen een wat complexe(re) organisatie altijd ook weer ‘koninkrijkjes’ zijn.

Op basis van de proefopstelling kunnen verdere veranderingen twee sporen volgen. Enerzijds kan het bereik van proefondervindelijke verkenning worden uitgebreid. Ofwel, tevens andere legacy-informatiesystemen, maar eventueel óók — aansluiting op — informatiesystemen van externe ketenpartners. Anderzijds kan steeds een gedeelte dat als proef deugdelijk wèrkt, met vertrouwen als operationele toepassing geïmplementeerd worden.
Naarmate bestáánde in- en externe informatiesystemen eenduidig geschakeld zijn, valt navenant voordeel — geld, tijd, kwaliteit — te behalen door het elimineren van duplicatie. Zo kunnen gaandeweg ook bestáánde informatiesystemen veranderen tot en met verdwijnen.

Information Dynamics 1. beschikt met metapatroon over de ontwerpmethode voor bedoeld schakelpaneel en 2. ontwikkelde onder de noemer van KnitbITs bijbehorende programmatuur. (Ook) de eerste proefopstelling vergt daarom betrekkelijk weinig inspanning. Mits (technische) toegang tot de te schakelen informatiesystemen resp. –verzamelingen geregeld is, zijn naar schatting 10 à 15 werkdagen genoeg om het werkingsbeginsel te tonen met informatie die wezenlijk is voor de organisatie in kwestie en haar ‘klanten.’

Voor wat langere termijn is zo’n apart schakelpaneel, dus voor èlke organisatie, trouwens alweer achterhaald (zie Informatieverkeer in publiek domein, Ictu, 2004). Dat komt vooral door verdere ontwikkeling van wat geldt als het zgn klant- of burgerdossier. In de toekomst behoort het schakelpaneel tot infrastructuur, met tevens gevolgen voor wat een zgn portaal inhoudt.
Dankzij metapatroon bestaat die mogelijkheid van, wat paradoxaal uitgedrukt, generieke personalisering uiteraard nu reeds, maar aparte organisaties — en daar liggen zeker voorlopig toch de voornaamste investeringsbeslissingen — moeten eraan wennen dat hun samenwerking in dàt opzicht onontkoombaar is.

 

 

mei 2006, webeditie 2006 © Pieter Wisse