Metapatroon en KnitbITs®:
oriëntatie op samenwerking voor exploitatie (concept)

Pieter Wisse/Information Dynamics

Voor de exploitatie van Metapatroon en KnitbITs® werkt Information Dynamics (ook) samen met zakelijke partners.

 

 

Metapatroon

Metapatroon (Engels: Metapattern) is een methode voor informatiekundige modellering, respectievelijk voor inrichting van stelselmatige informatievoorziening.

Zie bijvoorbeeld Metapattern, a concise introduction to principles of On benefiting from Metapattern.

 

 

(Geen) recht op een idee

Metapatroon is ontwikkeld door Pieter Wisse.

Pieter Wisse is oprichter, eigenaar en directeur van Information Dynamics b.v. te Voorburg, Nederland.

Pieter Wisse beschreef Metapatroon in allerlei publicaties. Aldus openbaar gemaakt, is Metapatroon als zgn idee vrijelijk beschikbaar.
Het auteursrecht over bedoelde publicaties berust bij Pieter Wisse en Information Dynamics. Een uitzondering vormt zijn boek Metapatttern: context and time in information models (2001) waarvan door overeenkomst de uitgever Addison-Wesley het auteursrecht verkreeg (ihb het exploitatierecht; persoonlijkheidsrecht is onvervreemdbaar).

Een idee is niet octrooieerbaar. De auteur heeft (auteurs)recht op haar/zijn concrete beschrijving. Volgens Nederlands recht is slechts het ‘gedeelte’ exploitatierecht overdraagbaar. Het rechtsstelsel van de VS kent de splitsing naar persoonlijkheids- respectievelijk exploitatierecht overigens niet.
Auteursrecht geeft geen bescherming tegen het gebruik door andere partijen van het beschreven idee, maar wèl tegen ongeoorloofd gebruik van de (uitdrukkings)vorm.

 

 

KnitbITs®

KnitbITs is programmatuur voor ontwikkeling, beheer & onderhoud èn werking van een informatiestelsel volgens Metapatroon.

 

 

Eigendom van programmatuur

KnitbITs is ontwikkeld door en vòl eigendom van Information Dynamics.

KnitbITs is niet openbaar gemaakt.

Hoewel programmatuur octrooieerbaar is, heeft Information Dynamics nota bene als strategie afgezien van octrooi op KnitbITs®.
Het intellectueel eigendom is adequaat beschermd door het auteursrecht. In tegenstelling tot een octrooi (dat slechts geldt voor de techniek waarop de aanvraag betrekking heeft), betreft auteursrecht bovendien ‘automatisch’ de ontwikkelstand.
Openbaarmaking van Metapatroon was een opzettelijke strategie om tijdens ontwikkeling van KnitbITs® geen belemmering door octrooien van andere partijen te ondervinden. Met openbaarmaking is het ‘nieuwe’ er per definitie af, waarmee octrooieerbaarheid (resp. de houdbaarheid van een zgn registratie-octrooi) vervalt.
Een verdere overweging was en is dat het beter loont om inspanningen te steken in behoud en zo mogelijk vergroten van voorsprong, in verdere ontwikkeling dus, dan in een specifieke (octrooi)positie die onvermijdelijk vlot achterhaald is.

 

 

Kernactiviteiten Information Dynamics

(Ook) voor de toekomst zijn de kernactiviteiten van Information Dynamics:

— ontwikkeling van KnitbITs
— ondersteuning van partners.

 

 

Ondersteuning van partner

De ondersteuning van de partner betreft advisering over, opleiding in, respectievelijk operationele bijdragen aan:

— informatiestrategie en ontwerp met Metapatroon
— ontwikkeling, beheer & onderhoud en productievoering met KnitbITs.

 

 

Dynamiek van productieve samenwerking

Information Dynamics bevordert het zakelijk succes van de partner, onder de algemene voorwaarde van voldoende aandeel van Information Dynamics. Dat reële aandeel erkent de partner op zijn beurt als voorwaarde voor diens succes: basis voor duurzame samenwerking, synergie.

De partner voert de directe relatie met de opdrachtgever.

 

 

Afspraak over licenties

De opdrachtgever verkrijgt via de partner een gebruiksvergunning voor KnitbITs.

Zo’n licentie kan naar de aard van het gebruik en/of opdracht(gever) variëren.
De partner verkeert in de beste positie om de behoeften van de opdrachtgever te beoordelen. In beginsel ontwerpt daarom de partner (ook) de licentie-overeenkomst inclusief de grondslag voor de prijsstelling. Over het voorstel voor de licentie overlegt de partner met Information Dynamics; Information Dynamics kan een veto doen gelden in het geval van tekortschietende waardering voor zijn aandeel.

De partner ontvangt één kwart van de financiële opbrengst van een licentie (met dus drie kwart voor Information Dynamics).

 

 

Metapatroon/KnitbITs als katalysator van dienstverlening door partner

Een opdracht omvat als regel méér dan het afsluiten tot en met uitvoeren van een overeenkomst voor een gebruiksvergunning/licentie voor KnitbITs.

Op ‘basis’ van Metapatroon/KnitbITs verricht de partner werkzaamheden voor ontwerp, ontwikkeling, beheer & onderhoud en/of productievoering van informatievoorziening.

De opbrengst van dergelijke werkzaamheden door medewerkers van de partner komen gehéél ten gunste van de partner.

 

 

Terugverwijzing

Indien de partner met eigen medewerkers kwantitatief en/of kwalitatief ònvoldoende personele capaciteit heeft voor opdrachtuitvoering, krijgt Information Dynamics als eerste de gelegenheid om daarin met aanvullende ‘ondersteuning’ te voorzien.

Voor ondersteuning tijdens een opdracht krijgt Information Dynamics via de partner een vergoeding die als onderdeel van de opdrachtsom overeengekomen is.

Information Dynamics ontvangt dus géén percentage van financiële opbrengst uit partnerwerkzaamheden op basis van Metapatroon/KnitbITs. Netzo rekent de partner géén toeslag op uren besteed door Information Dynamics aan ondersteuning.
Information Dynamics vindt een detacheringsarrangement ongepast voor professionele samenwerking voor levering en dienstverlening. De ‘beperking’ door Information Dynamics tot a. een aandeel in licentie-opbrengsten en b. een vergoeding van partnerondersteuning volgens professioneel markttarief verzekert het partnerbelang. Met een direct groot belang van de partner in marktbewerking is vervolgens ook dat van Information Dynamics gediend. Met groeiende deskundigheid van de partner en vertaling daarvan naar méér en grotere opdrachten wijzigt de verhouding in opbrengsten voor Information Dynamics: méér aan licenties, minder aan ondersteuning van de partner.
Werkelijk succes vergt zo open mogelijke samenwerking. Zo verlangt Information Dynamics evenmin aparte formele zgn non-disclosure agreements van medewerkers van de partner. Met de algemene overeenkomst tot samenwerking strekt vertrouwelijkheid die medewerkers normaal moeten betrachten voor intellectueel eigendom van de partner zich uit tot dat van Information Dynamics. Met zijn ontwikkelvoorsprong in KnitbITs vertrouwt Information Dynamics voorts op structurele erkenning van karakteristieke bijdragen ermee.

 

 

Kwaliteitsborging

Information Dynamics is beschikbaar voor kwaliteitstoets op geplande, respectievelijk uitgevoerde werkzaamheden door de partner op basis van Metapatroon/KnitbITs.

 

 

Géén exclusiviteit

Information Dynamics kent geen samenwerkingsovereenkomst met een partner voor exclusieve exploitatie van Metapatroon/KnitbITs voor een bepaalde periode, een bepaald marktsegment, een bepaalde geografische ruimte en/of dergelijke.

 

 

KnitbITs als onderdeel van programmatuurpakket van de partner

De partner kan KnitbITs opnemen in een kant-en-klaar programmatuurpakket.

Voor zijn ontwikkeling van zo’n pakket geldt de partner tevens als opdrachtgever in de zin van de samenwerkingsovereenkomst met Information Dynamics. Daaruit volgt hoe Information Dynamics ingeschakeld wordt, inclusief financiële vergoeding voor licentie en ondersteuning.

 

 

Beperking van de samenwerkingsovereenkomst tot de partner

De partner kan op zijn beurt slechts met goedkeuring door Information Dynamics een derde partij slechts als diens partner betrekken bij exploitatie van Metapatroon/KnitbITs.

Hieruit volgt ondermeer dat een reguliere opdracht aan de partner het gebruik van Metapatroon/KnitbITs door de opdrachtgever zèlf betreft.

Met overname door een derde partij van een aanmerkelijk belang in de partner geldt de samenwerkingsovereenkomst over Metapatroon/KnitbITs slechts met goedkeuring door Information Dynamics tevens voor bedoelde partij als nieuwe, respectievelijk vervangende partner.

 

 

Continuïteit van de samenwerkingsovereenkomst voor de partner

Indien Information Dynamics — het eigendom van — KnitbITs verkoopt, of een aanmerkelijk belang erin, wordt de partner daarover tijdig geraadpleegd.

Indien de partner daaraan de voorkeur geeft, gaat in elk geval de samenwerkingsovereenkomst over Metapatroon/KnitbITs òngewijzigd over op naam van de eventuele nieuwe eigenaar.

 

 

concept, versie 5 januari 2007 © Information Dynamics, Voorburg