Groeiende infrastructuur

perspectief volgens Activity Center

Pieter Wisse

Steeds meer mensen gebruiken IT, dat wil zeggen informatietechnologie. En allemaal gebruiken zij IT voor steeds meer van hun activiteiten.

IT-toepassingen heten strategisch indien activiteiten slechts met dergelijke technologie praktisch mogelijk zijn. Steeds meer IT wordt strategisch ingezet. IT, met andere woorden, is niet meer uit organisaties en processen wèg te denken.

Maar lopen kwaliteit, resultaten, samenhang enzovoort geen gevaar door toenemend gebruik en groeiende complexiteit? Strategische toepassingen kunnen zichzelf ondermijnen. Hoe blijft infrastructuur optimaal aangepast aan steeds sneller veranderende behoeften? Is dat allemaal wel redelijk of, beter nog, optimaal beheersbaar?

Helaas kunnen problemen inderdaad méégroeien. Er zijn voorbeelden genoeg. Vaak groeien die problemen zó hard dat een belemmering voor verdere IT-toepassingen ontstaat. Het middel is daar erger dan de kwaal. Wat er mis gaat, laat zich doorgaans onder de noemers van versplintering en duplicatie samenvatten.

Waar overzicht ontbreekt, wordt IT gescheiden ingezet. Tegelijk 'doen' de hulpmiddelen op verschillende plaatsen vaak hetzelfde. In het simpelste geval is dat onnodig en dus verlies van geld en anderszins. In het ergste geval vergt afstemming van gescheiden inzet nogeens extra inspanningen.

 

 

integratie

Als prototype ontwikkelt mijn bedrijf Information Dynamics programmatuur die Activity Center heet. Het idee is een pakket, bestemd voor complexe organisaties en processen. Deze computerprogrammatuur maakt een geïntegreerde infrastructuur voor informatievoorziening mogelijk. Het accent komt daardoor te liggen waar het hoort. Dat is op strategie, op kansen en bestaansrecht van de organisatie.

Het sleutelwoord luidt integratie. Voor unieke activiteiten met informatievoorziening telt de infrastructuur evenzovele aparte toepassingsmodulen ofwel objecten. Via Activity Center zijn modulen gericht bereikbaar en verkrijgen zonodig hun dynamische samenhang.

 

 

winst en strategische kansen

De winst met Activity Center is minstens een financiële. Dat zijn dan de besparingen door duplicatie en aanvullende inspanningen te vermijden. Dergelijke besparingen reiken uiteraard verder dan strikt de automatisering.

Andere winst is op langere termijn zelfs belangrijker want strategisch van aard. Dankzij Activity Center worden de organisatie en/of het proces wederom het brandpunt van infrastructuur als een aspect, dat wil zeggen aspect van diezelfde organisatie/proces. Dat leidt tot kansen waar die vroeger door problemen uit het zicht verloren geraakt waren.

 

 

flexibiliteit

Activity Center is flexibel. Grondslag zijn simpele uitgangspunten die bij de ontwikkeling ervan gehanteerd zijn.

Infrastructuur voor informatievoorziening, en dat weer opgevat als aspect van omvattende organisaties en processen, kan niet statisch zijn. Behoeften veranderen doorlopend. Omdat mensen door toenemende veranderlijkheid steeds minder accuraat toekomst kunnen voorspellen, neemt onzekerheid toe. Een infrastructuur dient daarom zo invariant mogelijk te zijn. Met andere woorden, flexibiliteit.

Het antwoord voor infrastructuur ligt in kleinschaliger toepassingsmodulen, met daaraan toegevoegd het gereedschap om hun samenhang naar behoefte te vormen en altijd zonodig te wijzigen. Dit nieuwe gereedschap, nogmaals, is Activity Center.

Flexibiliteit van de gehele infrastructuur staat of valt met de schaalgrootte van de aparte, unieke toepassingsmodulen. Activity Center kan de modulen kleinschalig houden. Dat komt omdat Activity Center diverse taken verzorgt die ongeacht de soort informatievoorziening overal verschijnen. Omdat daarvoor nu gemeenschappelijke voorzieningen bestaan, blijft duplicatie tot een minimum beperkt. Alleen al de financiële besparingen in het vlak van wat 'systeemontwikkeling' heet, kunnen spectaculair zijn. De aandacht kan eindelijk verschuiven van techniek naar 'organisatie.'

 

 

vier algemene taken, geen duplicatie

Omdat bijvoorbeeld de selectie van een module via Activity Center gebeurt, behoeven [1.] daarvoor geen gescheiden, meervoudige voorzieningen (meer) te bestaan. Hetzelfde geldt [2.] voor autorisatie danwel betrokkenheid van medewerkers en/of andere toepassingsmodulen. Het produkt Activity Center is dus onder meer een gereedschap om flexibel zgn. menu's samen te stellen en te onderhouden.

En Activity Center biedt [3.] tevens voorzieningen voor opgave van criteria voor selectie van informatie die de gewenste toepassingsmodule gaat verwerken.

Een verdere algemene voorziening van Activity Center betreft [4.] zogenaamde audit trails. Hiermee is eindelijk controleerbaarheid vèrgaand uitgewerkt als geïntegreerd aspect van de totale processen. Dat maakt controles beter èn goedkoper.

 

 

uniforme interface

Activity Center verenigt de hierboven opgesomde functies van informatievoorziening allemaal in één gereedschap. Dat leidt tot een vijfde voorziening. Dat is een uniforme 'interface'. Het doet er niet toe welke toepassingsmodule/object via Activity Center geactiveerd wordt. Het 'ziet' er voor de medewerkers qua logica en opbouw altijd hetzelfde uit.

 

 

veranderingen en continuïteit

Vitaal voor complexe organisaties en processen is dat infrastructuur geleidelijk aangepast kan worden. Dan is het vaak essentieel een 'oude' werkwijze nog enige tijd vol te houden terwijl de nieuwe elders reeds toegepast wordt. Er kunnen dus enige tijd diverse werkwijzen inclusief bijbehorende samenhang tussen medewerkers en modulen parallel bestaan.

Aan dergelijke veranderkundige overwegingen is met Activity Center speciale zorg besteed. Eventuele nieuwe toepassingsmodulen/objecten kunnen toegevoegd worden. Of oude modulen worden voorzien van nieuwe samenhang, dat alles terwijl eventueel een eerdere werkwijze controleerbaar voortgezet blijft.

 

 

gereedschap van integrator

Activity Center is een produkt dat iedere medewerker in de infrastructuur voor (geautomatiseerde) informatievoorziening ontmoet. Het idee is echter dat juist medewerkers voor hun alledaagse activiteiten zich nauwelijks van Activity Center bewust zullen zijn. Wat Activity Center doet, is een àndere, flexibelere inrichting van de infrastructuur mogelijk maken. Daarom is Activity Center vooral gereedschap voor wie zo'n infrastructuur ontwerpt, ontwikkelt en beheert.

Omdat 'integratie' het sleutelwoord is, reserveert Activity Center voor de medewerker of groep medewerkers met dergelijke diensttaken een eigen naam: integrator.

De integrator zorgt dus voor integratie, zorgt voor een werkelijk geïntegreerde infrastructuur voor informatievoorziening. Activity Center is een belangrijk gereedschap daarvoor.

 

 

auditor

A priori is behalve de integrator een tweede functionaris benoemd. Dat is de auditor. Voor haar of hem zijn de audit trails toegankelijk die medewerkers eerder via Activity Center achtergelaten hebben.

 

 

geen misverstanden

Activity Center is ook een heleboel niet. Informatieverwerking met een ànder dan algemeen karakter, komt niet voor in Activity Center. Daarvoor zijn en blijven unieke toepassingsmodulen ofwel objecten nodig.

Activity Center biedt wat tegenwoordig overal een interface heet. Dat is een verzameling schakels tussen, zeg maar, een gebruiker (medewerker of module) en een (andere) module.

Een dergelijke interface moet niet verward worden met de manier waarop informatie bijvoorbeeld op een beeldscherm louter gepresenteerd wordt. Activity Center is géén grafische user interface, maar maakt op zijn beurt uiteraard wel van zo'n soort interface gebruik. Overigens is Activity Center in àlle aspecten consequent objectgericht opgezet en uitgewerkt.

In tegenstelling tot slechts een grafische interface of zoiets biedt Activity Center een organisatorische interface. Daarin is met dit gereedschap nu uniformiteit bereikbaar. Zoals gezegd, gaat het om de dynamiek van samenhang tussen medewerkers en modulen die allemaal activiteiten verrichten. Vandaar de naam Activity Center.

 

 

opmerking (januari 2002):
Information Dynamics heeft de ontwikkeling onder de noemer van Activity Center enkele jaren geleden gestaakt. Een ontwikkeling vanuit een opnieuw breder perspectief op infrastructuur voor informatievoorziening gebeurt nu onder noemers metapatroon en KnitbITs®. Zie www.informationdynamics.nl.

 

 

© 1992, webeditie 2002.