aan
Rathenau Instituut
directeur, […]

 

cc.
website dotindividual (www.dotindividual.com)

 

datum
8 december 2009

 

onderwerp
persoonsinformatie in maatschappelijk verkeer

 

referentie
uw opiniebijdrage in NRC Handelsblad van 1 december jl.

 

 

Geachte […],

 

Met instemming las ik uw tekst die NRC Handelsblad op 1 december 2009 als opiniebijdrage plaatste. Aan het einde vind ik daar toch iets wringen. Het is stellig niet uw bedoeling de suggestie te wekken dat het Rathenau Instituut verder achterover leunt. Daar lijkt het echter wel op met uw aansporing “De politiek is nu aan zet om het tij te keren.”

Volgens mij bent juist u onverminderd óók aan zet. De ondertekening van uw tekst maakt dat duidelijk. Daar staat dat “het Rathenau Instituut [wordt] betaald door OCW.” En waar komt het geld vandaan dat OCW o.a. aan uw instituut betaalt? Klopt, van burgers (en bedrijven) zoals u en ik.

Kortom, om uiteenlopende redenen zijn wij allemaal aan zet. Precies, Het Nieuwe Rijk deed een zet. U reageerde er met een integere zet uwerzijds op, prima.

De zetten die stichting dotindividual doet, kennen een ander karakter dan veelal gebruikelijk. Menigeen bestrijdt met voorrang, wat zij of hij ervaart als misstand. Maar wat lost dat structureel op?
Dotindividual is daarom ergens zo duidelijk mogelijk vóór. Dat zijn evenwichtige verhoudingen in maatschappelijk informatieverkeer. Want we moeten, zoals uzelf treffend schrijft, “gezamenlijk op zoek […] naar een begaanbare weg in onze informatiesamenleving.”

Bijgesloten treft u afschriften aan van mijn recente brieven aan a. Staatscommissie Grondwet en b. ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De inhoud geeft toelichting op wat dotindividual propageert als opbouwend inrichtingsbeginsel voor volwassen informatiebetrekkingen: persoonsinformatie is persoonlijk eigendom.

Uw probleembesef behoedt u hopelijk ervoor om dat beginsel subiet als onhaalbaar, belachelijk enzovoort te veroordelen. Nota bene, wij hebben een maatschappelijk probleem dat blijkbaar niet wèggaat, integendeel, zolang wij méér van hetzelfde blijven proberen.

Uzelf vraagt aan “de politiek,” dat zij “bereidheid uitstra[alt] om wetgeving en systemen op het punt van privacy aan te passen.” U kunt helpen. Dat lukt met ùw bereidheid om serieuze voorstellen netzo serieus te onderzoeken. Voor verantwoord advies “over techniek, wetenschap en samenleving” kunt u dit thema niet verwaarlozen. “Gezamenlijk op zoek,” schreef u, terecht.

Tot nadere toelichting ben ik uiteraard bereid.

Hoogachtend,
Dr. ir. P.E. Wisse

bestuurslid van stichting dotindividual,
aangesloten bij Platform Bescherming Burgerrechten

 

 

8 december 2009, webeditie 2009 © Pieter Wisse